Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Εκλογές [ το θέμα αφορά το ΤΧ ]

     Φέρεται εις γνώση των μελών του ΣΑΑΤΧΣ Παραρτήματος 

Πατρών ότι στις 28 Μαίου 2016 θα γίνουν εκλογές για την

ανάδειξη νέου Δ.Σ. Παρακαλούνται όλα μας τα μέλη όπως

 προσέλθουν αυθόρμητα και αγόγγυστα για να ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωμα-υποχρέωση-καθήκον στα γραφεία της 

ΕΑΑΣ Πατρών [ Γεροκωστοπούλου 24 – 6ος όροφος ] το Σάββατο

 28-5-2016 απο 10.00 μέχρι 13.00 Ω.

      Για την πληρέστερη ενημέρωση σας επι του θέματος, διαβάστε

 παρακάτω σχετικό άρθρο της εφημερίδας ''ΗΦΑΙΣΤΟΣ''.


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι μέλη , τακτικά και μη , του Συνδέσμου όπως και στην πρώτη σελίδα αναφέρουμε την 28η Μαΐου 2016 αμέσως μετά τις εργασίες της 21ης Γενικής Συνέλευσης θα γίνει η εκλογή του νέου Προέδρου και των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου καθώς και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για διευκόλυνση τόσο των μελών-ψηφοφόρων όσο και των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου , των μελών του ΔΣ και των μελών της ΕΕ παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 13 του Καταστατικού μας , το οποίο έχει τροποποιηθεί με σπουδαιότερη τροποποίηση αυτή που αίρει το οποιοδήποτε εμπόδιο βαθμού του υποψηφίου υπήρχε στο παρελθόν.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Η εκλογή για τη θέση του Προέδρου , των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) (Τακτικών – Αναπληρωματικών) γίνεται με μυστική ψηφοφορία των μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου (Τακτικά και Έκτακτα μέλη που είναι ταμιακώς εντάξει).

2. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε από τα Τακτικά, ταμιακώς εντάξει , μέλη του Συνδέσμου αρκεί να καταθέσει αίτηση στο Γενικό Γραμματέα προ τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της ψηφοφορίας. Από τις αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε κάθε κλιμάκιο (Πρόεδρος , μέλη Δ.Σ. , μέλη Ε.Ε.) . Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου δύνανται εάν επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στο ίδιο ψηφοδέλτιο και για την εκλογή των σε θέση των λοιπών μελών του Δ.Σ.

3. Εάν δεν έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων , ο πίνακας συμπληρώνεται την ημέρα της ψηφοφορίας από προτεινόμενους είτε από τρία (3) τουλάχιστον παρόντα μέλη της Γ.Σ. , είτε από μόνο τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

4. Εκ των υποψηφίων θέλουν εκλεγεί δια μεν το Δ.Σ. δέκα (10) μέλη ήτοι επτά (7) τακτικά εκ των οποίων το ένα είναι ο Πρόεδρος και τρία (3) αναπληρωματικά , δια δε την εξελεγκτική επιτροπή πέντε (5) μέλη ήτοι τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά. 

5. Κάθε μέλος του εκλογικού σώματος μπορεί με την αναγραφή ενός σταυρού με μελάνι χρώματος μαύρου ή κυανού , προ του αντιστοίχου ονόματος να ψηφίσει ένα υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου , μέχρι τρείς (3) υποψηφίους για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) για την εξελεγκτική επιτροπή. Ψηφοδέλτια με περισσότερους από ένα (1) , τρείς (3) και δύο (2) σταυρούς αντίστοιχα όπως πιο πάνω θεωρούνται άκυρα. 

6. Το απουσιάζον μέλος κατά τις αρχαιρεσίες μπορεί ν΄ ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα δι΄ ετέρου μέλους υπό την απαραίτητη προϋπόθεση , ότι το τελευταίο τούτο μέλος : α. Θα παραδώσει στην Εφορευτική επιτροπή εξουσιοδότηση και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του απόντος μέλους. β. Δεν μπορεί να εξουσιοδοτηθεί από περισσότερους των τριών μελών. γ. Δεν είναι υποψήφιος για Πρόεδρος ή μέλος Δ.Σ. και Ε.Ε. 

7. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. (Πρόεδρος , Γραμματέας , μέλος) δι΄ανατάσεως της χειρός των συμμετεχόντων κατά την μέρα διενέργειας των εκλογών. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Είναι δυνατός και ο ορισμός δύο (2) έως τεσσάρων (4) ψηφολεκτών , χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. Για τα αποτελέσματα των εκλογών η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό στο οποίο φαίνονται εκείνοι που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται εξετάζει και κρίνει τελεσίδικα για την τύχη των υποβαλλομένων ενστάσεων που σχετίζονται με την εγκυρότητα των εκλογών και ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών μπορεί να είναι η ίδια που εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 16 για διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. 

8. Τα μέλη των Παραρτημάτων ψηφίζουν επί τόπου την ίδια ημέρα και ώρα με Εφορευτική Επιτροπή που ορίζουν τα ίδια η οποία ενεργεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7 αυτού του άρθρου. Το ψηφοδέλτιο της παραγράφου 2 αποστέλλεται στα Παραρτήματα μόλις συνταχθεί ή με fax την ημέρα των αρχαιρεσιών , εάν συνταχθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των Παραρτημάτων αποστέλλουν το συνταχθέν Πρακτικό και τα ψηφοδέλτια την επομένη στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή , στα γραφεία του Συνδέσμου , η οποία συντάσσει το συγκεντρωτικό Πρακτικό και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες Πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας για οποιαδήποτε θέση (μεταξύ των υποψηφίων που εκλέγονται τελευταίοι ) γίνεται κλήρωση. Σε άλλη περίπτωση ισοψηφίας εφόσον και πρόκειται για μέλη του ΔΣ και της ΕΕ και δεν είναι οι τελευταίοι εκλεγόμενοι θεωρούνται εκλεγμένοι όλοι οι ισοψηφήσαντες. 

9. Τα μέλη που κατοικούν σε πόλεις που δεν υπάρχουν Παραρτήματα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ή στο πλησιέστερο Παράρτημα ή σύμφωνα με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου.

Καλούμε και παρακαλούμε όλα τα μέλη να λάβουν μέρος στο ανώτατο όργανο του Συνδέσμου , που είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και στις αρχαιρεσίες. Καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου να αναλάβουν τις τύχες του Συνδέσμου καταθέτοντας υποψηφιότητες για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Από αυτές τις διαδικασίες δεν προκύπτουν ηττημένοι παρά μόνο συμμετέχοντες. 

Σημαντικές χρονικές λεπτομέρειες 
Υποβολή υποψηφιοτήτων : Μέχρι Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 και ώρα 14.00 στο Γραφείο του Συνδέσμου αυτοπροσώπως. 
Εγγραφή νέων μελών : Μέχρι Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 (και στα Παραρτήματα) .
Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων και απόκτηση δικαιώματος εκλέγειν : Μέχρι την 10.00 του Σαββάτου 28 Μαΐου 2016 (έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης) και στις έδρες των Παραρτημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου